Fassara: Jagoran Yanar Gizo na Gidan Jagora a harshenku.

An sabunta ta a ranar 09 ga Yuli 2020
n »¯