Fassara: Jagoran Yanar Gizo na Gidan Jagora a harshenku.

An sabunta ta a ranar 27 ga Fabrairu 2020
n »¯